back

REGULAMIN:


WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA


Przystępując do współpracy oświadczasz, że akceptujesz regulamin. Studio promocji Let's Rock nie ma obowiązku przedkładać
postanowień niniejszego regulaminu do akceptacji klienta.


Art. 1

OGÓLNE • 1. Wykonawcą zamówienia jest studio promocji Let’s Rock Tomasz Michny NIP: 6842494247 Regon: 180504063
 • 2. Korzystanie z usług studia oznacza pełna akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych oraz akceptację zasad ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.
 • 3. Przez projekt rozumie się wszelkie działania i produkty powstające przez studio promocji wynikające z oferty studia promocji.
 • 4. Studio nie ma obowiązku przedkładania regulaminu jako że jest on ogólnie dostępny na stronie www.studioletsrock.pl

Art. 2

CENY • 1. Ceny podawane są jedynie cenami poglądowymi i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny każdorazowo są ustalane indywidualnie względem dostosowania usługi do potrzeb klienta, wyceny potrzebnych materiałów oraz czasu pracy, zakupu materiałów dodatkowych.
 • 2. Ceny podane mogą ulec zmianie po okresie miesiąca.
 • 3. Po przyjęciu zamówienia do realizacji ceny nie mogą ulec zmianie o ile:
 • - nie zostanie zmieniony zakres prac ustalony podczas przyjęcia projektu do realizacji
 • - czas prac przeciąga się z winy zleceniodawcy
 • - zmianie ulegną ceny materiałów i usług zewnętrznych, tj. zdjęcia, filmy, szablony www etc.
 • 4. Ceny nie muszą zawierać kosztów dodatkowych tj. materiały, szablony, podwykonawcy etc.
 • 5. Wszystkie ceny podawane są w formie netto i należy doliczyć do nich kwotę VAT 23%
 • 6. Dodatkowe ceny mogą zostać doliczone za opracowanie materiałów dostarczonych przez klienta nie spełniających kryteriów do druku, obróbki filmowej etc.
 • 7. W przypadku zmian w zaakceptowanych projektach opłata wynosi 85 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę pracy lub kwota ustalona przed przyjęciem do realizacji.
 • 8. W przypadku dostarczenia przez klienta materiałów wadliwych lub z błędami będą naliczone dodatkowe opłaty.
 • 9. W przypadku konieczności realizacji dodatkowych materiałów w celu wykonania zlecenia a nie dostarczonych przez klienta będą doliczone dodatkowe opłaty.
 • 10. W przypadku zmian nanoszonych w projekcie po przesłaniu zatwierdzonych materiałów naliczone będą dodatkowe opłaty.
 • 11. Warunkiem cen rabatowych i promocyjnych jest terminowa płatność. W przypadku płatności po terminie mogą zostać nałożone opłaty wyrównujące do pełnych kwot cennikowych, które obowiązywały w dniu zlecenia.

Art. 3

ZLECENIA • 1. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • 2. Zlecenia nie wymagają podpisywania umowy
 • 3. Zlecenia mogą być przyjmowane droga mailową.
 • 4. Studio promocji zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy:
 • - nie ma faktycznej możliwości jego realizacji
 • - klient ma zaległości w opłaceniu poprzednich zleceń
 • - klient nie dostarczył materiałów w odpowiedniej jakości
 • - klient nie dostarczył materiałów w odpowiednim czasie.
 • 5. Studio promocji odmawia przyjmowania zleceń dokonywanych przez telefon.
 • 6. Klient zobowiązany jest do udostępnienia studiu promocji swoich danych umożliwiających prawidłowe wystawienie faktury.

Art. 4

REALIZACJA I DOSTARCZANIE • 1. Termin realizacji i oddania projektów ustalony przez studio promocji jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy go traktować jako terminu ostatecznego.
 • 2. Informacja o akceptacji projektu jest równoznaczna z zakończeniem prac. Każde dalsze prace wskazane przez klienta będą wiązały się z dodatkowa opłatą.
 • 3. W przypadku przesłania na życzenie klienta materiałów do druku studio promocji nie ponosi odpowiedzialności za odebranie z firmy wykonawczej i dostarczenie do klienta.
 • 4. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający, chyba ,że strony ustalają inne warunki
 • 5. Studio promocji zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub wstrzymania terminu realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do całkowitego uregulowania należności przysługujących studiu promocji.
 • 6. Do czasu uiszczenia opłaty wszelkie materiały, projekty i realizacje są wyłączną własnością studia promocji.
 • 7. Po zaakceptowaniu przez klienta projektów studio promocji ma prawo nie wydać materiałów do czasu uiszczenia opłat za ich wykonanie.

Art. 5

REZYGNACJA Z USŁUG • 1. Studio promocji akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego projektów, jeżeli pisemna rezygnacja została doręczona studiu promocji najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem dostawy zamówionych projektów wskazanym przez studio promocji.
 • 2. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zamówione projekty zostały wyprodukowane lub zostały zakupione materiały do jego produkcji i wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego.
 • 3. W przypadku wydruku zaakceptowanych projektów rezygnacja nie odnosi skutku prawnego.

Art. 6

REZYGNACJA Z USŁUG • 1. Studio promocji akceptuje rezygnację Klienta z zamówionego projektów, jeżeli pisemna rezygnacja została doręczona studiu promocji najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem dostawy zamówionych projektów wskazanym przez studio promocji.
 • 2. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zamówione projekty zostały wyprodukowane lub zostały zakupione materiały do jego produkcji i wówczas rezygnacja nie odnosi skutku prawnego.
 • 3. W przypadku wydruku zaakceptowanych projektów rezygnacja nie odnosi skutku prawnego.

Art. 7

PŁATNOŚCI • 1. O ile nie ustalono inaczej, zapłata ceny za zamówiony towar następuje najpóźniej w dniu upływu terminu płatności wskazanego na wystawionej fakturze.
 • 2. W przypadku zamówienia złożonego, zakupu dodatkowych materiałów studio promocji może uzależnić przystąpienie do wykonania umowy od wpłacenia zaliczki w wysokości 40 % wartości zamawianej usługi.
 • 3. W przypadku braku terminowej płatności studio promocji zastrzega sobie możliwość:
 • - zablokowania realizacji projektów,
 • - zawieszenie funkcjonowania stworzonych stron
 • - naliczenie opłat dodatkowych
 • - upublicznienie informacji o zaległościach na stworzonych przez siebie stronach www, prowadzonych profilach na social mediach etc.
 • - skierowania postępowania do sądu.

Art. 8

REKLAMACJE • 1. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem. W razie niezgodności Zamawiający winien niezwłocznie poinformować o tym na piśmie studiu promocji jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru zamówionego towaru.
 • 2. W wypadku, gdy dostarczony towar nie jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem, studio promocji. zobowiązany jest jedynie do uzupełnienia ewentualnych braków lub naprawy albo wymiany wadliwych towarów.
 • 3. Studio promocji nie będzie akceptować roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych z powstałej zwłoki w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy, uchybień w realizacji zobowiązań umownych i prawnych oraz zaistnienia winy przy zawieraniu umowy, nieprawidłowego zastosowania projektu i raportów chyba że szkody te powstały wskutek umyślnej działalności studia promocji.
 • 4. Studio promocji zastrzega sobie prawo do nieuznania reklamacji dotyczącej elementów dostarczonych przez klienta a w szczególności: grafik, zdjęć, filmów, tekstów etc. które nie były wykonane przez studio promocji (specyfikacja materiałów).
 • 5. W przypadku zaakceptowania projektów przez klienta przed przystąpieniem do realizacji przez firmy inne niż studio promocji tj drukarnie etc. reklamacje nie będą uwzględniane

Art. 9

PRAWA AUTORSKIE • 1. Wszystkie materiały, projekty i raporty stanowią własność intelektualną studia promocji.
 • 2. Studio promocji zastrzega sobie prawo własności zamówionego towaru aż do chwili uiszczenia przez Zamawiającego całkowitej ceny zakupu przedmiotu zamówienia.
 • 3. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez studio promocji produktów w materiałach reklamowych, stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwość. Studio promocji ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla zamawiającego.
 • 4. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
 • 5. Prawa do powielania, odsprzedaży projektów w tym stron www nie przechodzą na zamawiającego.
 • 6. Studio promocji nie udziela prawa do upowszechniania i kopiowania wykonanych planów marketingowych i raportów rynkowych.
 • 7. Zmiany wprowadzane w projekty przez firmy zewnętrzne wymagają każdorazowej zgody na piśmie studia promocji.

Art. 10

WSPÓŁPRACA B2B • 1. W przypadku podjęcia współpracy z innymi formami bądź osobami, firmy te i osoby mają obowiązek uwzględnić wzmianką współpracę i zakres obowiązków studia pod groźbą naruszenia praw autorskich obejmujących wniesiony wkład.
 • 2. Zakres obowiązków zawsze musi być określony uprzednią umową bądź porozumieniem na piśmie pod groźbą nieobowiązywania w przeciwnym razie.
 • 3. Wszelkie materiały i opracowania stanowią wyłączną własność studia promocji i ich rozpowszechnianie jest zakazane.

Art. 11

ROZSTRZYGANIE SPORÓW • 1. W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze obopólnego porozumienia.
 • 2. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Stronę pisemnego wezwania do ugody, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby studia promocji.